q Ochrana osobních údajů | Hotel N - ve Znojmě jsme doma
Hotel N

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů hostů.


Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) vám sdělujeme informace o zpracování osobních údajů hostů, ke kterému dochází v souvislosti s jejich pobytem.

1. Kontaktní údaje

Správcem osobních údajů je Hotel N***, Cantare s.r.o., adresa: Křížové náměstí 62, Znojmo 66902, PSČ: 669 02.

Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů jsou: manager@hoteln.cz, tel : 731 947 517. Správce: Jiří Jelínek

Kontaktní údaje Pověřence pro ochranu osobních údajů jsou: Recepce, tel: 515 228 164.

2. Tabulka zpracování osobních údajů
Název zpracování osobních údajůÚčel zpracováníKategorie osobních údajůPrávní titulUpřesnění právního titulu - zákonZdroj - od koho získánoDoba uložení nebo lhůta pro výmazKategorie příjemců údajů
Rezervace ubytování - příjem informací z internetových rezervačních portálů Zarezervování pobytu Identifikační a kontaktní údaje, doba pobytu Uzavření nebo plnění smlouvy - Rezervační portál Uložení po dobu pobytu a reklamační lhůty nejsou
Rezervace ubytování - na recepci osobně a telefonicky Zarezervování pobytu Identifikační a kontaktní údaje, doba pobytu Uzavření nebo plnění smlouvy - subjekt údajů Uložení po dobu pobytu a reklamační lhůty nejsou
Evidence údajů o ubytovaných v Knize hostů Zajištění pobytu Identifikační a kontaktní údaje, doba pobytu, poskytnuté služby Uzavření nebo plnění smlouvy - subjekt údajů Uložení po dobu pobytu a reklamační lhůty nejsou
Předání údajů na Obecní úřad kvůli poplatku za lůžko, rekreačnímu, případně lázeňskému poplatku Povinnosti vůči obci Identifikační a kontaktní údaje, doba pobytu, poskytnuté služby Právní povinnost - subjekt údajů 6 let od ukončení pobytu Obecní úřad
Předání údajů Cizinecké policii Splnění právní povinnosti - par 102 zákona o ubytování cizinců 326/1999 Sb. Identifikační údaje a doba pobytu Právní povinnost - subjekt údajů 6 let od ukončení pobytu Cizinecká policie
Evidence hostů v Databázi klientů Zrychlení rezervace stálých hostů Identifikační a kontaktní údaje Oprávněný zájem - subjekt údajů Do doby podání námitky nejsou
Evidence VIP hostů v Databázi klientů Upřesnění nabízení služeb významným hostům Preference a koníčky Souhlas - subjekt údajů Po dobu trvání souhlasu nejsou
Předání dat o hostovi do ID-přístupového systému poskytování přístupu do prostor Základní identifikace a číslo pokoje Uzavření nebo plnění smlouvy - subjekt údajů Po dobu pobytu nejsou
Evidence časovaných služeb, které využívají hosté Rezervace služeb Základní identifikace a rezervované služby Oprávněný zájem - subjekt údajů po dobu poskytování služeb nejsou
Zákaznický systém (věrnostní karty) Poskytování slev při opakovaných službách Kontaktní údaje Oprávněný zájem - subjekt údajů po dobu používání karty nejsou
Předávání dat do Lázeňských systémů Propojení hotelového a lázeňského systému Identifikační a kontaktní údaje, údaje o pobytu a zakoupených službách Uzavření nebo plnění smlouvy - subjekt údajů Do provedení předání nejsou
Účtenky a Faktury - doklady pro DPH Vystavování prodejních dokladů Údaje povinné pro vystavení dokladů pro DPH Právní povinnost č. 235/2004 Sb., o DPH par 35 a 35a subjekt údajů 10 let Finanční úřad
Evidence dokladů - účtenky a faktury pro DzP - u neplátců DPH Archivace dokladů k DzP dle zákona Údaje povinné pro vystavení dokladů neplátci DPH Právní povinnost č. 563/1991 Sb., o účetnictví - par 31 a 32 subjekt údajů 5 let Finanční úřad
Newsletter Poskytování nabídek a nových služeb pro stávající zákazníky E-mailová adresa Oprávněný zájem - subjekt údajů Do doby podání námitky nejsou
Zpracování identifikačních údajů pro zajištění služeb během pobytu Identifikace hosta pro usnadnění poskytování služeb Identifikační údaje Oprávněný zájem - subjekt údajů Do doby podání námitky nejsou
Evidence výměny valut ve směnárně nad 10000 EUR Vystavování dokladů ve směnárně dle zákona Údaje pro identifikaci, údaje o výměně, případně prohlášení o politicky exponované osobě Právní povinnost 368/2016 Sb subjekt údajů 10 let Finanční analytický úřad
Restaurační systém - rezervace stolů Rezervace služeb Kontaktní údaje Uzavření nebo plnění smlouvy - subjekt údajů do doby poskytnutí služby nejsou
Zákaznický systém (věrnostní karty) pro hosty restaurace a dalších služeb Poskytování slev při opakovaných službách Kontaktní údaje Uzavření nebo plnění smlouvy - subjekt údajů po dobu používání karty nejsou
Rozvážkový systém Prodej jídel z restaurace externím zákazníkům Kontaktní údaje Uzavření nebo plnění smlouvy/td> - subjekt údajů do doby poskytnutí služby nejsou
Nabídky zákazníkům rozvážkového systému Nabídky na prodej jídel z restaurace externím zákazníkům Kontaktní údaje Oprávněný zájem - subjekt údajů Do podání námitky nejsou
3. Vysvětlení k tabulce a zpracováním

Právní tituly – jsou zákonná odůvodnění zpracování a jsou definovány v nařízení GDPR, článcích 6 a 9.
Doba uložení – znamená, po jakou dobu jsme oprávněni nebo povinni vaše údaje zpracovávat a mít je uloženy.
Další příjemci – zde uvádíme, jakým dalším příjemcům údaje předáváme. Pokud je uvedeno „Nejsou“, pak to znamená, že je nikomu nepředáváme.
Zdroj údajů – zde uvádíme, od koho jsme osobní údaje získali. Pokud je uvedeno „Subjekt údajů“, pak to znamená, že jsme je získali přímo od osoby, které se týkají.
Nemáme v úmyslu vaše osobní údaje předávat mimo EU nebo nějaké mezinárodní organizaci.
*** nebo v případě, že dochází k předávání osobních údajů mimo EU:
V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Uzavření nebo plnění smlouvy“, potřebujeme vaše osobní údaje pro uzavření smlouvy a její následné plnění, bez nich není možné smlouvu uzavřít.
V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Právní povinnost“, potřebujeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě zákonných požadavků do dobu stanovenou daným zákonem a po tuto dobu toto zpracování nesmíme omezit ani vymazat.
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účely uvedenými v tabulce.
Osobní údaje získáváme přímo od subjektů údajů s výjimkou zpracování „Rezervace ubytování – příjem informací z internetových rezervačních portálů“, kdy získáváme část osobních údajů od firem, provozujících internetové rezervační portály. Kontaktní údaje o těchto správcích osobních údajů naleznete na jejich webových stránkách, kde jste provedli rezervaci. Vzhledem k jejich většímu počtu a vzájemnému předávání údajů mezi nimi je zde neuvádíme.

4. Popis práv subjektů údajů

Jako subjekt údajů (fyzická osoba, o níž jsou údaje zpracovávány) máte k vašim osobním údajům tato práva:

Právo Upřesnění
Požadovat výpis
Jedná se o výpis údajů, které o vás vedeme, tzv. právo na přístup. Výpis provedeme ve formátu podle našich možností. Nemáte právo požadovat výpis ve vámi stanoveném formátu. Výjimkou kdy nesmíme výpis provést, jsou případy, týkající se dokumentů, jejichž zveřejněním by byla ohrožena práva a svobody jiných osob. Jedná se o osobní údaje dalších osob, ochranu obchodního tajemství, duševního vlastnictví apod.
Požadovat opravu
Pokud zjistíte, že o vás vedeme nepřesné, zastaralé nebo neúplné údaje, požádejte o jejich opravu nebo doplnění.
Požadovat výmaz
Výmaz musíme provést v případech, kdy bychom měli uložené osobní údaje po stanovené době uložení nebo neměli platný právní titul. Výmaz nesmíme ze zákona provést v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu Plnění smlouvy nebo Právní povinnosti.
Požadovat omezení zpracování
Toto se týká zpracování z titulu oprávněného zájmu. K omezení zpracování dojde v případě podání námitky a omezení bude trvat po dobu posuzování námitky.
Podat námitku proti zpracování
Podat námitku lze v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu oprávněného zájmu. Námitka proti zasílání obchodních sdělení bude vždy uznána. V případech uvádění vašeho jména nebo jiného kontaktního údaje v zájmu poskytování služeb je možnost zneužití téměř vyloučena a pro tyto činnosti je to nezbytné. Proto tento náš oprávněný zájem považujeme za převažující a námitky neuznáváme.
Odvolat souhlas se zpracováním
To je možné v případech, kdy je zpracování prováděno na základě souhlasu. Pokud jste ke zpracování poskytli souhlas a odvoláte ho, bude zpracování ukončeno.
Požadovat výpis v přenositelném formátu
Výpis v přenositelném formátu můžete požadovat pouze v případech zpracování založených na právních titulech - plnění smlouvy a souhlasu. Můžete požadovat vypsání pouze těch údajů, které jste nám předali a které vedeme v elektronické podobě a nemáte právo požadovat formát. Předáme vám je ve formátu XLS s pojmenovanými sloupci.
Podat námitku proti automatizovanému rozhodování
Neprovádíme žádná zpracování založená na automatizovaném rozhodování.
Podat stížnost na dozorový úřad
V případě, že bychom vám na vaši žádost do 1 měsíce neodpověděli, můžete podat stížnost na Úřad na ochranu osobních údajů.
5. Způsob výkonu práv

Pokud budete chtít uplatnit některé z těchto práv, můžete si podat žádost tímto způsobem:

Na recepci hotelu bude ověřena vaše totožnost podle občanského průkazu nebo pasu a bude s vámi sepsána žádost a sdělen termín vyřízení. Bez ověření totožnosti není možné žádost přijmout.

K datu vyřízení vám zde bude po opětovném ověření totožnosti předáno písemné Vyrozumění o výsledku žádosti a související materiály.

Za požadavek na více než jednu kopii jsme oprávněni účtovat poplatek odpovídající administrativním nákladům.

Úkony spojené s výkonem práv subjektů údajů jsou činěny bezplatně.

Jsou-li však žádosti shledány jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že se opakují, pak můžeme:

Chcete-li podat žádost elektronicky:

Uveďte do ní:

V případě, že vzniknou pochyby o vaší totožnosti, jsme oprávněni vás požádat o poskytnutí dodatečných informací pro potvrzení totožnosti.

Naposledy změněno: čtvrtek 24.5. 2018.Dynamic Calendar Widget