Ochrana osobních údajů

Hotel N

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů hostů.


Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) vám sdělujeme informace o zpracování osobních údajů hostů, ke kterému dochází v souvislosti s jejich pobytem.

1. Kontaktní údaje

Správcem osobních údajů je Hotel N***, Cantare s.r.o., adresa: Křížové náměstí 62, Znojmo 66902, PSČ: 669 02.

Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů jsou: manager@hoteln.cz, tel : 731 947 517. Správce: Jiří Jelínek

Kontaktní údaje Pověřence pro ochranu osobních údajů jsou: Recepce, tel: 515 228 164.

2. Tabulka zpracování osobních údajů
Název zpracování osobních údajůÚčel zpracováníKategorie osobních údajůPrávní titulUpřesnění právního titulu - zákonZdroj - od koho získánoDoba uložení nebo lhůta pro výmazKategorie příjemců údajů
Rezervace ubytování - příjem informací z internetových rezervačních portálů Zarezervování pobytu Identifikační a kontaktní údaje, doba pobytu Uzavření nebo plnění smlouvy - Rezervační portál Uložení po dobu pobytu a reklamační lhůty nejsou
Rezervace ubytování - na recepci osobně a telefonicky Zarezervování pobytu Identifikační a kontaktní údaje, doba pobytu Uzavření nebo plnění smlouvy - subjekt údajů Uložení po dobu pobytu a reklamační lhůty nejsou
Evidence údajů o ubytovaných v Knize hostů Zajištění pobytu Identifikační a kontaktní údaje, doba pobytu, poskytnuté služby Uzavření nebo plnění smlouvy - subjekt údajů Uložení po dobu pobytu a reklamační lhůty nejsou
Předání údajů na Obecní úřad kvůli poplatku za lůžko, rekreačnímu, případně lázeňskému poplatku Povinnosti vůči obci Identifikační a kontaktní údaje, doba pobytu, poskytnuté služby Právní povinnost - subjekt údajů 6 let od ukončení pobytu Obecní úřad
Předání údajů Cizinecké policii Splnění právní povinnosti - par 102 zákona o ubytování cizinců 326/1999 Sb. Identifikační údaje a doba pobytu Právní povinnost - subjekt údajů 6 let od ukončení pobytu Cizinecká policie
Evidence hostů v Databázi klientů Zrychlení rezervace stálých hostů Identifikační a kontaktní údaje Oprávněný zájem - subjekt údajů Do doby podání námitky nejsou
Evidence VIP hostů v Databázi klientů Upřesnění nabízení služeb významným hostům Preference a koníčky Souhlas - subjekt údajů Po dobu trvání souhlasu nejsou
Předání dat o hostovi do ID-přístupového systému poskytování přístupu do prostor Základní identifikace a číslo pokoje Uzavření nebo plnění smlouvy - subjekt údajů Po dobu pobytu nejsou
Evidence časovaných služeb, které využívají hosté Rezervace služeb Základní identifikace a rezervované služby Oprávněný zájem - subjekt údajů po dobu poskytování služeb nejsou
Zákaznický systém (věrnostní karty) Poskytování slev při opakovaných službách Kontaktní údaje Oprávněný zájem - subjekt údajů po dobu používání karty nejsou
Předávání dat do Lázeňských systémů Propojení hotelového a lázeňského systému Identifikační a kontaktní údaje, údaje o pobytu a zakoupených službách Uzavření nebo plnění smlouvy - subjekt údajů Do provedení předání nejsou
Účtenky a Faktury - doklady pro DPH Vystavování prodejních dokladů Údaje povinné pro vystavení dokladů pro DPH Právní povinnost č. 235/2004 Sb., o DPH par 35 a 35a subjekt údajů 10 let Finanční úřad
Evidence dokladů - účtenky a faktury pro DzP - u neplátců DPH Archivace dokladů k DzP dle zákona Údaje povinné pro vystavení dokladů neplátci DPH Právní povinnost č. 563/1991 Sb., o účetnictví - par 31 a 32 subjekt údajů 5 let Finanční úřad
Newsletter Poskytování nabídek a nových služeb pro stávající zákazníky E-mailová adresa Oprávněný zájem - subjekt údajů Do doby podání námitky nejsou
Zpracování identifikačních údajů pro zajištění služeb během pobytu Identifikace hosta pro usnadnění poskytování služeb Identifikační údaje Oprávněný zájem - subjekt údajů Do doby podání námitky nejsou
Evidence výměny valut ve směnárně nad 10000 EUR Vystavování dokladů ve směnárně dle zákona Údaje pro identifikaci, údaje o výměně, případně prohlášení o politicky exponované osobě Právní povinnost 368/2016 Sb subjekt údajů 10 let Finanční analytický úřad
Restaurační systém - rezervace stolů Rezervace služeb Kontaktní údaje Uzavření nebo plnění smlouvy - subjekt údajů do doby poskytnutí služby nejsou
Zákaznický systém (věrnostní karty) pro hosty restaurace a dalších služeb Poskytování slev při opakovaných službách Kontaktní údaje Uzavření nebo plnění smlouvy - subjekt údajů po dobu používání karty nejsou
Rozvážkový systém Prodej jídel z restaurace externím zákazníkům Kontaktní údaje Uzavření nebo plnění smlouvy/td> - subjekt údajů do doby poskytnutí služby nejsou
Nabídky zákazníkům rozvážkového systému Nabídky na prodej jídel z restaurace externím zákazníkům Kontaktní údaje Oprávněný zájem - subjekt údajů Do podání námitky nejsou
3. Vysvětlení k tabulce a zpracováním

Právní tituly – jsou zákonná odůvodnění zpracování a jsou definovány v nařízení GDPR, článcích 6 a 9.
Doba uložení – znamená, po jakou dobu jsme oprávněni nebo povinni vaše údaje zpracovávat a mít je uloženy.
Další příjemci – zde uvádíme, jakým dalším příjemcům údaje předáváme. Pokud je uvedeno „Nejsou“, pak to znamená, že je nikomu nepředáváme.
Zdroj údajů – zde uvádíme, od koho jsme osobní údaje získali. Pokud je uvedeno „Subjekt údajů“, pak to znamená, že jsme je získali přímo od osoby, které se týkají.
Nemáme v úmyslu vaše osobní údaje předávat mimo EU nebo nějaké mezinárodní organizaci.
*** nebo v případě, že dochází k předávání osobních údajů mimo EU:
V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Uzavření nebo plnění smlouvy“, potřebujeme vaše osobní údaje pro uzavření smlouvy a její následné plnění, bez nich není možné smlouvu uzavřít.
V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Právní povinnost“, potřebujeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě zákonných požadavků do dobu stanovenou daným zákonem a po tuto dobu toto zpracování nesmíme omezit ani vymazat.
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účely uvedenými v tabulce.
Osobní údaje získáváme přímo od subjektů údajů s výjimkou zpracování „Rezervace ubytování – příjem informací z internetových rezervačních portálů“, kdy získáváme část osobních údajů od firem, provozujících internetové rezervační portály. Kontaktní údaje o těchto správcích osobních údajů naleznete na jejich webových stránkách, kde jste provedli rezervaci. Vzhledem k jejich většímu počtu a vzájemnému předávání údajů mezi nimi je zde neuvádíme.

4. Popis práv subjektů údajů

Jako subjekt údajů (fyzická osoba, o níž jsou údaje zpracovávány) máte k vašim osobním údajům tato práva:

5. Způsob výkonu práv

Pokud budete chtít uplatnit některé z těchto práv, můžete si podat žádost tímto způsobem:

Na recepci hotelu bude ověřena vaše totožnost podle občanského průkazu nebo pasu a bude s vámi sepsána žádost a sdělen termín vyřízení. Bez ověření totožnosti není možné žádost přijmout.

K datu vyřízení vám zde bude po opětovném ověření totožnosti předáno písemné Vyrozumění o výsledku žádosti a související materiály.

Za požadavek na více než jednu kopii jsme oprávněni účtovat poplatek odpovídající administrativním nákladům.

Úkony spojené s výkonem práv subjektů údajů jsou činěny bezplatně.

Jsou-li však žádosti shledány jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že se opakují, pak můžeme:

Chcete-li podat žádost elektronicky:

Uveďte do ní:

V případě, že vzniknou pochyby o vaší totožnosti, jsme oprávněni vás požádat o poskytnutí dodatečných informací pro potvrzení totožnosti.

Naposledy změněno: čtvrtek 24.5. 2018.